Huyền Huyễn

7024 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Gia Võ Tướng Hữu Số Cư

Tiểu Cước Nhi Huyền Huyễn

Chương 270

298 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Tại Đương Phô Giám Bảo Đích Na Ta Niên

Đương Niên Yên Hoả Huyền Huyễn

Chương 316

325 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Chân Đích Bất Tưởng Phún Nhân A

Nghiêm Thất Quan Huyền Huyễn

Chương 140

160 lượt đọc
1 tháng trước

Giá Cá Võ Thánh Siêu Hữu Tố Chất

Đạp Tuyết Chân Nhân Huyền Huyễn

Chương 447

309 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Hữu Nhất Cá Vô Hạn Sát Lục Giới Diện

Lục Thu Huyền Huyễn

Chương 396

219 lượt đọc
1 tháng trước

Toàn Dân Luân Hồi Chỉ Hữu Ngã Khai Liễu Quải

Tái Nhập Giang Hồ Huyền Huyễn

Chương 167

25 lượt đọc
1 tháng trước

Giá Cá Trớ Chú Thái Bổng Liễu

Hành Giả Hữu Tam Huyền Huyễn

Chương 460

35 lượt đọc
1 tháng trước

Tướng Thân Đối Tượng Thị Thần Minh Chi Nữ

Vũ Hạ Đích Hảo Đại Huyền Huyễn

Chương 498

42 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Chân Đích Tưởng Trường Sinh Bất Lão

Đông Thành Lệnh Huyền Huyễn

Chương 60

25 lượt đọc
1 tháng trước

Giá Cá Hòa Thượng Chủng Điền Tựu Biến Cường

Hắc Đào Thập Tam Huyền Huyễn

Chương 576

347 lượt đọc
1 tháng trước

Yêm Đích Đầu Thượng Dã Hữu Quang

Kiếm Vũ Tú Huyền Huyễn

Chương 459

34 lượt đọc
1 tháng trước

Hoạt Tại Biến Địa Bảo Tương Đích Thế Giới

Dương Hựu Thốn Mộc Huyền Huyễn

Chương 91

24 lượt đọc
1 tháng trước

Huyền Huyễn Tất Tu Tử

Giang Thiên Liêu Khuếch Huyền Huyễn

Chương 580

37 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Chân Bất Thị Kiếm Tiên

Hải Bì Đao Huyền Huyễn

Chương 873

64 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Gia Nương Tử Bất Thị Yêu

Cực Phẩm Đậu Nha Huyền Huyễn

Chương 765

47 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Tại Phần Tràng Họa Bì Thập Ngũ Niên

Trầm Mặc Đích Cao Điểm Huyền Huyễn

Chương 376

23 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Chân Đích Thị Tuyệt Thế Cao Nhân

Cửu Thứ Tuyệt Huyền Huyễn

Chương 189

36 lượt đọc
1 tháng trước

Quá Khí Vũ Lâm Cao Thủ Trùng Sinh Tam Thập Niên Tiền

Hành Vi Kim Dung Huyền Huyễn

Chương 245

13 lượt đọc
1 tháng trước

Quá Khí Vũ Lâm Cao Thủ Trọng Sinh Tam Thập Niên Tiền

Hành Vi Kim Dung Huyền Huyễn

Chương 245

107 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Đích Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh

Cổn Khai Huyền Huyễn

Chương 738

493 lượt đọc
1 tháng trước

Truyện HOT