Tác giả Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ta Chính Là Thần! (Ngã Tựu Thị Thần!)

Huyền Huyễn

Chương 644

941 lượt đọc

1 giờ trước

Ta Chính Là Thần!

Huyền Huyễn

Chương 571

886 lượt đọc

2 tháng trước

Trùng Sinh Chi Phối Giả

Huyền Huyễn

Chương 683

2,357 lượt đọc

2 tháng trước

Ngã Chích Tưởng An Tâm Tu Tiên

Tiên Hiệp

Chương 527

479 lượt đọc

1 năm trước

Đê Duy Du Hí

Kỳ Huyễn

Chương 446

1,667 lượt đọc

1 năm trước

Chỉ Cầu Một Thế Tiêu Dao Nhân Gian

Tiên Hiệp

Chương 342

242 lượt đọc

1 năm trước

Ta Chỉ Muốn Yên Tâm Tu Tiên

Tiên Hiệp

Chương 526

362 lượt đọc

1 năm trước

Ta Chỉ Muốn An Tâm Tu Tiên (Ngã Chích Tưởng An Tâm Tu Tiên)

Tiên Hiệp

Chương 527

1,728 lượt đọc

1 năm trước

Chỉ Cầu Nhất Thế Tiêu Dao Nhân Gian

Tiên Hiệp

Chương 343

1,472 lượt đọc

1 năm trước

Chích Cầu Nhất Thế Tiêu Diêu Nhân Gian(Chỉ Cầu Một Thế Tiêu Dao Nhân Gian)

Tiên Hiệp

Chương 20

584 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT